Ogólne warunki handlowe


Preambuła

Poniższe ogólne warunki handlowe (OWH) regulują stosunek umowny między GastroHero GmbH (zwaną/zwanym dalej GastroHero) a klientem. GastroHero sprzedaje wyposażenie gastronomiczne klientom komercyjnym.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Wszystkie dostawy i usługi są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych OWH. Stanowią one nieodłączną część wszystkich umów zawieranych między GastroHero a klientem. OWH obowiązują także w przypadku wszystkich przyszłych umów zawieranych z klientami, nawet jeżeli nie zostaną ponownie oddzielnie uzgodnione.

1.2 Warunki handlowe klienta ani osób trzecich nie mają zastosowania, również jeżeli GastroHero nie sprzeciwi się oddzielnie ich obowiązywaniu w danym przypadku.

1.3 Rejestrując się klient zapewnia, że jest przedsiębiorcą w myśl § 14 BGB oraz europejskich przepisów prawnych i że towary będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.4 GastroHero zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w przypadku nieprzewidywalnych zmian, których GastroHero nie spowodował i na które GastroHero nie ma wpływu oraz w wyniku których stosunek równoważności istniejący w momencie zawarcia umowy został zakłócony w istotny sposób, o ile taką zmianę OWH klient może zaakceptować. Klienci zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianach. W takim przypadku zmienione OWH zostaną przesłane do klienta z zaznaczonymi zmianami. OWH mogą zostać wysłane także drogą elektroniczną (e-mail). Jeżeli w ciągu sześciu tygodni od powiadomienia o zmienionych OWH klient nie wyrazi swojego sprzeciwu, uznaje się je za zatwierdzone i stosuje się również do już trwających umów. Klient zostanie o tym osobno poinformowany w powiadomieniu o zmianie OWH.

 

2. Oferta i zawarcie umowy

2.1 Wszystkie oferty GastroHero są niezobowiązujące i niewiążące, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące. Stanowią one jedynie zaproszenie dla klienta do złożenia GastroHero oferty kupna. Dane zamieszczone przez GastroHero dotyczące wymiarów, wagi, danych technicznych itp. oraz prezentacje i ilustracje, w szczególności na stronach internetowych GastroHero lub w katalogach, są również niezobowiązujące, o ile ich dokładnej zgodności nie wymaga przydatność do zastosowania do umownie uzgodnionego celu. Nie stanowią one gwarancji nabycia, lecz służą jedynie opisowi lub oznaczeniu.

Typowe w handlu odstępstwa oraz takie, które następują na podstawie podstawowych przepisów prawnych bądź usprawnień technicznych, są dopuszczalne, o ile nie wpływają negatywnie na przydatność do zastosowania do umownie uzgodnionego celu i o ile klient może je zaakceptować. Ta sama zasada dotyczy zastępowania elementów elementami co najmniej równoważnymi pod względem technicznym.

2.2 Umowa zostaje zawarta w następujący sposób: Katalog towarów prezentowany na stronie internetowej nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisów prawnych. Poprzez złożenie zamówienia klient deklaruje wiążąco swoją ofertę umowną. Błędnie wprowadzone dane można skorygować przed odesłaniem zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy komputerowej. Klikając myszą przycisk zamówienia klient składa wiążącą ofertę kupna. Po wpłynięciu oferty klienta u GastroHero klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość elektroniczną, która zawiera potwierdzenie wpłynięcia zamówienia oraz jego szczegółowe zestawienie. Potwierdzenie to nie stanowi przyjęcia oferty przez sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia klienta następuje wyraźnie poprzez przesłanie odpowiedniego potwierdzenia przyjęcia zlecenia lub w sposób dorozumiany poprzez realizację dostawy bądź usługi.

2.3 GastroHero zastrzega sobie prawo własności lub prawa autorskie do wszystkich przedstawionych ofert oraz kosztorysów, a także pozostałych dokumentów, które zostały udostępnione klientowi, o ile nie uzgodniono cesji prawa własności lub cesji odpowiednich praw. Bez zgody GastroHero Klientowi nie wolno tych dokumentów udostępniać ani przekazywać do użytku osobom trzecim, powielać, upubliczniać ani wykorzystywać do własnych celów. Na wezwanie klient jest zobowiązany do zwrotu tych dokumentów GastroHero i zniszczenia sporządzonych kopii, jeżeli nie są one już potrzebne w ramach relacji handlowej.

2.4 Nie zapisujemy tekstu umowy.

 

3. Ceny i płatność

3.1 Wszystkie ceny są podane w PLN loco zakład, należy do nich doliczyć opakowanie, ustawowy podatek VAT, a w przypadku dostaw eksportowych cło oraz opłaty i inne daniny publiczne. W przypadku dostaw na terenie Polska nie są doliczane żadne dodatkowe koszty wysyłki (w przypadku wysp oraz stacji górskich dostawa jest bezpłatna do stacji na stałym lądzie / stacji w dolinie).  Koszty wysyłki do innych krajów europejskich są podane w tabeli kosztów wysyłki w warunkach dostawy.

3.2 Jeżeli termin dostawy przypada ponad cztery miesiące po zawarciu umowy, GastroHero jest uprawniony do stosownej podwyżki ceny oraz dostosowania cen do zmienionych podstawowych składników ceny (materiał, wynagrodzenia itp.). W takim przypadku obowiązują ceny obowiązujące w dniu dostawy.

3.3 Płatność następuje do wyboru przez Paypal, za pobraniem, kartą kredytową, przelewem błyskawicznym, w ramach leasingu, na fakturę lub w formie przedpłaty. 

Jeżeli rozpoczynamy wykonywanie świadczenia bez przedpłaty, np. w przypadku zakupu na fakturę, to w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zasięgamy informacji o wiarygodności i wypłacalności na bazie metod matematyczno-statystycznych w firmie arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. W tym celu przekazujemy dane osobowe wymagane do badania wiarygodności i wypłacalności do firmy arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden i przetwarzamy otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie nieotrzymania płatności celem rozważnego zadecydowania o podjęciu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego.

Informacja o wiarygodności i wypłacalności może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości score), które oblicza się na podstawie uznanych naukowo metod matematyczno-statystycznych i przy obliczaniu których przetwarza się również dane adresowe. Uwzględnia się przy tym ochronę Państwa interesów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3.4 W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty w potwierdzeniu zlecenia lub później podajemy Państwu dane do przelewu bankowego. Kwotę rachunku należy przelać w ciągu 5 dni na nasze konto bankowe. Obciążenie Państwa konta karty kredytowej oraz polecenie zapłaty następują w momencie sfinalizowania zamówienia.

3.5 W przypadku zwłoki z zapłatą do ceny zakupu w okresie zwłoki należy doliczyć odsetki w wysokości 5% powyżej bazowej stopy procentowej. Zastrzegamy sobie prawo do wykazania większej szkody z tytułu zwłoki i dochodzenia odszkodowania. Wraz z otrzymaniem 2. wezwania do zapłaty naliczana jest dodatkowa opłata 7,50 PLN.

3.6 Kompensacja z roszczeniami płatniczymi klienta lub wstrzymanie płatności ze względu na tego rodzaju roszczenia jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku bezsprzecznych lub prawomocnie stwierdzonych wierzytelności.

3.7 Jeżeli po zawarciu umowy ujawnią się okoliczności, które mogą znacząco pogorszyć wypłacalność klienta i w wyniku których zagrożona zostanie płatność jeszcze nieuregulowanych wierzytelności wynikających z niniejszego stosunku umownego, GastroHero jest uprawiony do świadczenia niezrealizowanych jeszcze usług wyłącznie na przedpłatę lub po wcześniejszym ustanowieniu zabezpieczenia.

 

4. Miejsce wykonania umowy, wysyłka

4.1 Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, miejscem wykonania umowy w odniesieniu do wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest siedziba GastroHero .

4.2 Odpowiedni do zobowiązania rodzaj wysyłki oraz opakowanie pozostają w gestii GastroHero .

4.3 Wraz z przekazaniem przedmiotu dostawy spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej wyznaczonej do realizacji wysyłki ryzyko przechodzi na klienta. Zasada ta dotyczy także dostaw częściowych lub przejęcia przez sprzedawcę jeszcze innych usług ( np. instalacji). Jeżeli przesyłka opóźnia się przez okoliczności, za które odpowiada klient, ryzyko przechodzi na klienta w momencie, w którym GastroHero jest gotowy do wysyłki i zawiadomił o tym klienta.

4.4 Koszty magazynowania po przejściu ryzyka ponosi klient. Jeżeli magazynowanie następuje u GastroHero, koszty magazynowania wynoszą 0,25% kwoty faktury magazynowanych przedmiotów dostawy za każdy tydzień. Dochodzenie oraz wykazanie dodatkowych lub niższych kosztów magazynowania pozostają zastrzeżone.

 

5. Dostawa

5.1 Dostawy są realizowane loko zakład (EXW) zgodnie z Incoterms 2010. Strony ustalają wyraźnie, że dostawa jest realizowana na zlecenie sprzedawcy przez wybraną przez niego firmę transportową. Strony ustalają wyraźnie, że firma transportowa dostarcza towar wyłącznie pod podany adres bez wniesienia.

5.2 Niezależnie od praw wynikających ze zwłoki klienta GastroHero może zażądać przedłużenia terminu dostawy i wykonania usługi o okres, w którym klient nie wypełnia swoich zobowiązań umownych.

5.3 GastroHero nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostawy lub wykonania usługi bądź zwłokę w dostawie, jeżeli zostały one spowodowane przez siłę wyższą lub inne nieprzewidywalne w momencie zawarcia umowy zdarzenia, za które GastroHero nie ponosi winy. Jeżeli tego rodzaju zdarzenia znacznie utrudniają bądź uniemożliwiają GastroHero dostawę lub wykonanie usługi i jeżeli przeszkoda ta nie ma charakteru tymczasowego, GastroHero jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

W przypadku przeszkód o charakterze tymczasowym terminy dostawy lub wykonania usługi wydłużają się lub przesuwają o czas trwania przeszkody i odpowiedni termin rozruchu.

5.4 Jeżeli ze względu na opóźnienie nie można oczekiwać od klienta odbioru dostawy lub usługi, może on odstąpić od umowy, składając GastroHero niezwłocznie pisemne oświadczenie.

5.5 GastroHero jest uprawniony do dostaw częściowych, o ile nie powoduje to u klienta powstania znaczących dodatkowych nakładów i/lub dodatkowych kosztów, klient może używać dostawy częściowej w ramach umownego przeznaczenia i dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona.

5.6 Klient jest zobowiązany do zaświadczenia widocznych szkód transportowych przez firmę transportową, aby móc dochodzić roszczeń odszkodowawczych od firmy transportowej. GastroHero dołoży starań, aby pomóc klientowi w likwidacji szkód transportowych. Niewidoczne z zewnątrz uszkodzenia należy po ich stwierdzeniu zgłosić telefonicznie i pisemnie w firmie transportowej. Pełną odpowiedzialność za dotrzymanie terminu oraz likwidację szkody transportowej ponosi klient. Klient jako odbiorca jest uprawniony do dochodzenia roszczeń wobec firmy transportowej wynikających z umowy przewozu zgodnie § 421 niem. kodeksu handlowego we własnym imieniu.

 

6. Rękojmia

6.1 Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi przez 1 rok od momentu dostawy.

6.2 Dostarczone przedmioty gem. § 377 HGB należy dokładnie sprawdzić niezwłocznie po dostarczeniu do klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej. Uznaje się je za zaakceptowane, jeżeli GastroHero nie otrzymał pisemnej reklamacji dotyczącej oczywistych lub innych wad, które były widoczne podczas niezwłocznej i dokładnej kontroli natychmiast po dostarczeniu przedmiotu dostawy lub w innym wypadku niezwłocznie po odkryciu wady lub po upływie okresu, w którym wada została zauważona przez klienta podczas normalnego użycia przedmiotu dostawy bez bardziej szczegółowej kontroli.

6.3 Na żądanie GastroHero reklamowany przedmiot należy odesłać do niego franko fracht. W przypadku uzasadnionej reklamacji GastroHero zwróci koszty najkorzystniejszego sposobu wysyłki. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli koszty rosną ze względu zlokalizowanie przedmiotu w innym miejscu niż miejsce użycia zgodnego z przeznaczeniem.

6.4 W przypadku szkód rzeczowych GastroHero jest zobowiązany i uprawniony do ponownego wykonania zobowiązania według własnego uznania najpierw w postaci poprawki lub dostawy zastępczej. Ponowne wykonanie zobowiązania po drugiej bezskutecznej próbie uznaje się za nieudane. W przypadku niepowodzenia, niemożności, niewykonalności, odmowy lub niestosownego opóźnienia poprawki lub dostawy zastępczej klient może odstąpić od umowy lub odpowiednio zmniejszyć cenę nabycia.  Jeżeli podczas kontroli towaru przeprowadzonej w ramach reklamacji okaże się, że reklamacja była nieuzasadniona, jesteśmy uprawnieni do naliczenia zwyczajowego wynagrodzenia za sprawdzenie towaru oraz kosztów wysyłki.

6.5 Roszczenie z tytułu rękojmi przepada, jeżeli klient bez wyraźnej zgody GastroHero zmodyfikuje przedmiot kupna lub zleci jego modyfikację osobie trzeciej i usunięcie wad jest w wyniku tego niemożliwe lub poważnie utrudnione. W każdym przypadku klient jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów usunięcia wady związanych z modyfikacją.

6.6 Ewentualnie niezbędne przyłącze do przewodów zasilających (prąd, woda, para, ścieki, gorąca woda, gaz itp.) klient zleca na własny koszt i może być ono wykonane wyłącznie przez posiadających odpowiednie uprawnienia miejscowych elektryków lub instalatorów. Jeżeli przyczyną wady jest nieprawidłowa instalacja, roszczenie z tytułu rękojmi względem GastroHero traci swoją ważność.

6.7 Dostawa przedmiotów używanych odbywa się z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

6.8 Jeżeli producent przedmiotu dostawy udzieli dłuższego okresu rękojmi lub gwarancji, już w momencie nabycia przenosimy wynikające z tego nasze prawa na zamawiającego/nabywcę.

6.9 W pozostałych przypadkach obowiązuje punkt 7 niniejszej umowy.

 

7. Odpowiedzialność cywilna

7.1 Odpowiedzialność cywilna jest wykluczona w przypadku szkód, które dotyczą innych dóbr prawnych niż życie, ciało lub zdrowie, o ile przyczyną szkód nie jest umyślne lub rażąco niedbałe zachowanie GastroHero, jednego z jego ustawowych przedstawicieli lub jednej z upoważnionych przez niego osób i zachowanie to nie stanowi naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Do istotnych zobowiązań umownych należą te obowiązki, których spełnienie w zasadniczy sposób umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymaniu użytkownik może stale dowierzać.

7.2 W każdy przypadku użytkownik jest również zobowiązany do ograniczenia rozmiaru szkód. Obejmuje to odpowiednio wczesne zgłoszenie szkód w ramach dalszego minimalizowania rozmiaru szkód.

7.3 W przypadku jeżeli GastroHero odpowiada za utratę danych, które klient wprowadził na stronie internetowej, obowiązuje zasada, że GastroHero odpowiada tylko na tyle, na ile klient podjął i zapewnił wszelkie niezbędne i wykonalne działania zabezpieczające dane, aby przy rozsądnych nakładach możliwa była rekonstrukcja danych z materiału informacyjnego udostępnionego w postaci umożliwiającej odczyt maszynowy.

7.4 Wymienione wyżej wyłączenia odpowiedzialności cywilnej i ograniczenia nie obowiązują ponadto w przypadku przejęcia wyraźnych gwarancji przez GastroHero oraz w razie roszczeń z tytułu braku zapewnianych właściwości lub roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

8. Zastrzeżenie własności

8.1 Do momentu całkowitej zapłaty wszystkich zabezpieczonych wierzytelności towar dostarczony do klienta przez GastroHero pozostaje własnością GastroHero. W dalszej części OWH towar oraz zastępujący go zgodnie z tą klauzulą towar podlegający zastrzeżeniu własności będzie nazywany towarem zastrzeżonym.

8.2 Klient bezpłatnie przechowa towar zastrzeżony na rzecz GastroHero.

8.3 Klient jest upoważniony do poddawanie obróbce i zbywania towaru zastrzeżonego do momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie roszczenia w zgodnym z przepisami obrocie handlowym. Oddawanie w zastaw lub przewłaszczenia zabezpieczeń są niedozwolone.

8.4 Jeżeli towar zastrzeżony zostanie poddany obróbce przez klienta, obróbka następuje w imieniu i na rachunek GastroHero i GastroHero nabywa bezpośrednio własność lub – jeżeli obróbka odbywa się z materiałów kilku właścicieli lub wartość przetworzonej rzeczy jest wyższa niż wartość towaru zastrzeżonego – współwłasność (własność w częściach ułamkowych) nowo wytworzonej rzeczy w proporcji wartości towaru zastrzeżonego do wartości nowo wytworzonej rzeczy. Jeżeli nie ma następować tego rodzaju nabycie własności przez GastroHero, klient już teraz dokonuje cesji swojej przyszłej własności lub – w podanej wyżej proporcji – współwłasności nowo wytworzonej rzeczy na GastroHero w celu zabezpieczenia. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie połączony lub nierozdzielnie zmieszany z innymi rzeczami w jednorodną rzecz i jedna z innych rzeczy stanowi zasadniczą rzecz, wówczas GastroHero, o ile zasadnicza rzecz stanowi jego własność, przenosi na klienta proporcjonalnie współwłasność jednorodnej rzeczy w proporcji podanej w zdaniu 1.

8.5 W przypadku odsprzedaży towaru zastrzeżonego klient już teraz ze względu na zabezpieczenie dokonuje cesji wierzytelności z tego tytułu wobec nabywcy – w przypadku prawa współwłasności GastroHero do towaru zastrzeżonego proporcjonalnie odpowiednio do udziału we współwłasności – na rzecz GastroHero. Zasada ta obowiązuje w przypadku pozostałych wierzytelności, które zastępują towar zastrzeżony lub w inny sposób wiążą się z towarem zastrzeżonym, np. roszczenia z tytułu ubezpieczenia lub roszczenia z tytułu niedozwolonego działania w razie utraty lub zniszczenia. GastroHero upoważnia klienta aż do odwołania do ściągania wierzytelności scedowanych na GastroHero we własnym imieniu na rachunek GastroHero. GastroHero może odwołać to upoważnienie do ściągania wierzytelności tylko w momencie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie roszczenia.

8.6 Jeżeli do towaru zastrzeżonego mają dostęp osoby trzecie, w szczególności z tytułu ustanowionego zastawu, klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować ich o własności GastroHero i zawiadomić o tym GastroHero, aby umożliwić mu skorzystanie z jego praw własności. Jeżeli osoba trzecia nie może zwrócić GastroHero związanych z tym kosztów sądowych i pozasądowych, odpowiedzialność za taki stan wobec GastroHero ponosi klient.

8.7 Na żądanie GastroHero zwolni towar zastrzeżony oraz zastępujące go rzeczy lub wierzytelności według własnego wyboru, o ile ich wartość przekracza wysokość zabezpieczonych wierzytelności o ponad 10%.

8.8 Jeżeli GastroHero w przypadku sprzecznego z umową zachowania klienta – w szczególności w razie zwłoki z zapłatą – odstąpi od umowy (zdarzenie uzasadniające zaspokojenie roszczenia), GastroHero jest uprawniony do zażądania wydania towaru zastrzeżonego.

9. Roszczenia odszkodowawcze

9.1 Jeżeli GastroHero wyraźnie zezwoli na anulowanie wiążąco udzielonego zlecenia, klient jest zobowiązany do zapłaty 30% sumy zlecenia, także jeżeli nie zostanie to przez nas wyraźnie powtórzone w momencie anulowania. Ta sama zasada obowiązuje, jeżeli klient nie wykonuje umowy oraz w przypadku odstąpienia. Jeżeli przedmiot umowy został już dostarczony, zryczałtowana kwota zostaje powiększona o koszty transportu oraz koszty manipulacyjne. Dochodzenie wyższego odszkodowania nie jest wykluczone. Klient jest uprawniony do wykazania, że rozmiar szkody, której doznaliśmy, był mniejszy.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1 Stosunki prawne między klientem i GastroHero podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem postanowień prawa handlowego ONZ. Ponadto obowiązują Incoterms 2012 Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.

10.2 Po zawarciu umowy GastroHero może nazywać klienta klientem referencyjnym. GastroHero ma prawo do wykorzystywania nazwy klienta jako klienta referencyjnego do celów reklamowych. Zasada ta dotyczy także reklamy w internecie. Doniesienia prasowe wymagają ponadto jednomyślnego uzgodnienia tekstu.

10.3 Miejscem wykonania umowy i właściwością miejscową sądu w przypadku wszelkich sporów wynikających z relacji handlowej między GastroHero i klientem jest Dortmund.

10.4 Jeżeli pojedyncze uregulowania niniejszych OWH są lub staną się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień OWH.

 

Stan: 4 grudnia 2013 r.